Mennonite
Historical
Society

of Alberta

List of German People Starved, Neuenburg, Chortitza, Zaporozhye District, Denjepropetrovsk Military Region