Mennonite
Historical
Society

of Alberta

Neu-Samara :