Mennonite
Historical
Society

of Alberta

Mennonite Historical Society Alberta 25th Anniversary