Mennonite
Historical
Society

of Alberta

Claassen, Elenore Katie

Claassen, Elenore Katie

April 26, 1956 – February 14, 2006