Mennonite
Historical
Society

of Alberta

7. Holyrood Mennonite Church, Edmonton