Mennonite
Historical
Society

of Alberta

68 Rolland (Slim) Ellefson