Mennonite
Historical
Society

of Alberta

64 VS Unit House