Mennonite
Historical
Society

of Alberta

53 Han V Plane Crash