Mennonite
Historical
Society

of Alberta

49 Sandy Lake School