Mennonite
Historical
Society

of Alberta

43 Smith