Mennonite
Historical
Society

of Alberta

4. Westward Ho Mennonite Church