Mennonite
Historical
Society

of Alberta

39 Willis Yoder, Ray Horst