Mennonite
Historical
Society

of Alberta

34 Marlboro Youth Centre