Mennonite
Historical
Society

of Alberta

3. Abe Reist, Henry Harder