Mennonite
Historical
Society

of Alberta

28 Mennonite Church Eaglesham