Mennonite
Historical
Society

of Alberta

26 Edson Church