Mennonite
Historical
Society

of Alberta

25 Sharon Church, Guernsey