Mennonite
Historical
Society

of Alberta

24 Eaglesham