Mennonite
Historical
Society

of Alberta

239 Spruce Lake 1970