Mennonite
Historical
Society

of Alberta

223 John Wenzer…house Eaglesham