Mennonite
Historical
Society

of Alberta

222 John Wenzer… Eaglesham