Mennonite
Historical
Society

of Alberta

221 Elevator at Eaglesham