Mennonite
Historical
Society

of Alberta

216 Leon, Annamary, Elizabeth Lefern..