Mennonite
Historical
Society

of Alberta

212 Village Shurzck