Mennonite
Historical
Society

of Alberta

21 Edson Church