Mennonite
Historical
Society

of Alberta

2. Salem Mennonite Tofield