Mennonite
Historical
Society

of Alberta

18 Daryl Burkholder home – Copy