Mennonite
Historical
Society

of Alberta

15 Mission Home Eaglesham 1962 – Copy – Copy