Mennonite
Historical
Society

of Alberta

13 Duchess