Mennonite
Historical
Society

of Alberta

119 Duane Wyse…